Wellbeing w pracy - co to jest i jakie przynosi korzyści dla pracowników? - Blog - Pracodawcy - VanityStyle (2024)

Co to jest Wellbeing wpracy?

Wellbeing wpracy, czyli dobrostan pracowników, to kompleksowe podejście do zdrowia isamopoczucia osób zatrudnionych. Skupia się na tworzeniu środowiska pracy, które sprzyja zdrowiu fizycznemu ipsychicznemu, a także na rozwijaniu pozytywnych relacji orazsatysfakcji zpracy. Wprowadzenie wellbeingu wmiejscu pracy ma na celu zwiększenie efektywności izaangażowania pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki całej firmy.

W ostatnich latach wellbeing wpracy zyskał na znaczeniu, szczególnie wkontekście rosnącej świadomości owypaleniu zawodowym ipotrzebie zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że dbanie odobrostan pracowników jest kluczowe dlaosiągnięcia sukcesu.

Co to znaczy well-being?

Pojęcie well-being, czyli dobrostan, odnosi się do ogólnego stanu zdrowia, szczęścia izadowolenia zżycia. Wkontekście pracy, well-being oznacza nietylko brak chorób czydolegliwości, ale także poczucie spełnienia, pozytywne emocje idobre relacje zinnymi ludźmi.

Well-being obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 • Zdrowie fizyczne: Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, orazdostęp do prywatnej opieki medycznej.
 • Zdrowie psychiczne: Wsparcie psychologiczne, zarządzanie stresem, orazrozwijanie świadomości emocjonalnej.
 • Poczucie sensu: Posiadanie celu iznaczenia wpracy, które przekładają się na większe zaangażowanie isatysfakcję zwykonywanych obowiązków.

Holistyczne spojrzenie na well-being uwzględnia wszystkie te aspekty, tworząc zintegrowane podejście do dobrostanu pracowników.

Co to jest dobrostan pracowników?

Dobrostan pracowników, znany również jako wellbeing pracowników, to stan, wktórym osoby zatrudnione czują się zdrowe, zmotywowane izadowolone zpracy. Dobrostan pracownika obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak ipsychiczne, a także poczucie bezpieczeństwa isatysfakcji zawodowej.

Kluczowe elementy dobrostanu pracowników:

 1. Zdrowie fizyczne: Regularna aktywność fizyczna, ergonomiczne środowisko pracy, orazdostęp do karty sportowej.
 2. Zdrowie psychiczne: Wsparcie wzakresie zdrowia psychicznego, dostęp do psychologa, orazprogramy wellbeing skupiające się na zarządzaniu stresem.
 3. Relacje ikomunikacja: Dobre relacje między pracownikami ikadra zarządzająca, kultura organizacyjna sprzyjająca otwartej komunikacji.
 4. Work-life balance: Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, orazwsparcie wzachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 5. Poczucie sensu ispełnienia: Praca dająca satysfakcję, możliwość rozwoju iawansu, orazpoczucie, że wykonywana praca ma znaczenie.

Dobrostan pracowników ma ogromne znaczenie nietylko dlasamych pracowników, ale również dlapracodawców. Zmotywowani pracownicy, którzy czują się docenieni izdrowi, są bardziej produktywni imniej podatni na zwolnienia lekarskie.

Jak firmy dbają opracowników?

Firmy, które dbają odobrostan swoich pracowników, wdrażają różnorodne programy wellbeing, które mają na celu poprawę zdrowia, samopoczucia isatysfakcji zpracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania, które podejmują organizacje, aby wspierać wellbeing wpracy:

Programy wellbeing

Programy wellbeing wfirmie mogą obejmować szeroki zakres działań, takich jak:

 • Aktywność fizyczna: Organizowanie zajęć sportowych, udostępnianie karty sportowej, orazpromowanie zdrowego trybu życia.
 • Wsparcie psychologiczne: Dostęp do psychologa, szkolenia zzakresu zarządzania stresem iregulacji emocji, orazpromowanie zdrowia psychicznego pracowników.
 • Elastyczność iwork-life balance: Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, orazpromowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Zdrowe środowisko pracy: Zapewnienie ergonomicznego wyposażenia, dostęp do zdrowych przekąsek, orazorganizowanie szkoleń dotyczących zdrowego stylu życia.
 • Rozwój zawodowy: Możliwość uczestniczenia wszkoleniach, kursach, orazprogramach mentoringowych, które wspierają rozwój zawodowy iosobisty pracowników.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę wwellbeing pracowników. Firmy, które promują otwartą komunikację, szacunek iwsparcie, tworzą środowisko pracy, wktórym pracownicy czują się docenieni izmotywowani.

Bezpieczeństwo pracy

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to podstawa wellbeing pracowników. Firmy muszą dbać obezpieczeństwo fizyczne, ale również opoczucie bezpieczeństwa psychicznego. Pracownicy powinni czuć się pewni, że ich zdrowie idobrostan są priorytetem dlapracodawcy.

Wsparcie wżyciu osobistym

Firmy, które oferują wsparcie wżyciu osobistym, takie jak pomoc wopiece nad dziećmi, programy zdrowotne, czyelastyczne godziny pracy, pomagają pracownikom lepiej zarządzać życiem prywatnym izawodowym. Takie wsparcie przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak ipracodawcom, ponieważ zmniejsza stres ipoprawia ogólne zadowolenie zżycia.

Redukcja absencji

Działania wellbeing mają również na celu redukcję absencji pracowników. Zdrowi iszczęśliwi pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, co przekłada się na lepszą efektywność iniższe koszty dlafirmy.

Korzyści zwellbeingu wpracy

Wellbeing wmiejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak ipracodawcom. Pracownicy, którzy czują się zdrowi, zmotywowani idocenieni, są bardziej produktywni izaangażowani wswoje obowiązki. Dobre samopoczucie pracowników przekłada się na ich dobre samopoczucie wżyciu osobistym, co zkolei wpływa na pozytywne relacje zinnymi ludźmi.

Z punktu widzenia pracodawców, wellbeing wpracy przyczynia się do:

 • Zmniejszenia absencji: Zdrowi pracownicy rzadziej korzystają zzwolnień lekarskich.
 • Zwiększenia zaangażowania: Pracownicy, którzy czują się docenieni, są bardziej zaangażowani ilojalni wobec firmy.
 • Poprawy kultury organizacyjnej: Wellbeing worganizacji sprzyja tworzeniu pozytywnej kultury organizacyjnej, która przyciąga wykwalifikowanych kandydatów.
 • Wzrostu produktywności: Zmotywowani pracownicy są bardziej efektywni ikreatywni.
 • Redukcji kosztów: Mniejsza liczba zwolnień lekarskich iniższa rotacja pracowników przekładają się na oszczędności dlafirmy.

Wprowadzenie wellbeing wfirmie wymaga zaangażowania kadry zarządzającej izrozumienia potrzeb pracowników. Kluczowe jest holistyczne podejście, które uwzględnia wszystkie aspekty życia zawodowego iosobistego pracowników.

Podsumowanie

Wellbeing wpracy to nietylko modne hasło, ale realna strategia, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak ipracodawcom. Dbanie odobrostan pracowników poprzez programy wellbeing, wsparcie psychologiczne, promocję zdrowia fizycznego ipsychicznego, oraztworzenie sprzyjającej kultury organizacyjnej to inwestycja, która się opłaca.

Zachęcamy firmy do wdrażania działań wellbeing izwracania uwagi na potrzeby swoich pracowników. Dzięki temu możliwe jest stworzenie zdrowego, motywującego iefektywnego środowiska pracy, które przyczynia się do osiągnięcia sukcesu zarówno przezpracowników, jak icałą organizację.

Wellbeing w pracy - co to jest i jakie przynosi korzyści dla pracowników? - Blog - Pracodawcy - VanityStyle (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 5849

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.